Hq-Flagship DAC phát nhạc cho hệ thống âm thanh Triệu Đô tại Thái Lan

Hq-Flagship DAC vinh dự được phát nhạc cho hệ thống âm thanh nhiều Triệu Đô tại Thái Lan
1. Hq-Flagship DAC: https://hq-audio.net/hq-flagship-dac/
2. Pream Monica: https://www.engstromsound.com/monica…
3.Amplifier x 4: https://www.engstromsound.com/lars
4. Speaker: 2 x Vox Olympian and 2 x Vox Elysianhttp://www.theaudiobeat.com/equipment/living_voice_vox_olympian_vox_elysian.htm
https://www.livingvoice.co.uk/
5. Ansuz Acoustics Cap: https://ansuz-acoustics.com/
Thanks

https://youtu.be/GpoxqlE9TsY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *